Klauzula informacyjna – monitoring

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: RODO), administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole nr 445 z siedzibą przy ul. Marywilskiej 65 w Warszawie
(dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem numeru telefonu:
(22)51-03-620 wew. 233 oraz adresu e-mail: inspektor@dbfo.waw.pl.

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego w systemie monitoringu będziemy wykorzystywać w celu zapewnienia:

  1. bezpieczeństwa pracowników,
  2. bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki oświatowej,
  3. bezpieczeństwa podopiecznych placówki oświatowej.

W związku z tym podstawą dla wykorzystania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Nagrania z monitoringu będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. Po upływie tego okresu nagrania są niszczone, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej lub nagrania stanowią lub mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa.

Informujemy, że dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o:

  1. dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
  2. sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
  3. usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.
 

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych. Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je 
w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD) za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@dbfo.waw.pl, 

telefon (22) 510-36- 20 wew. 233

Skip to content