Klauzula informacyjna RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
WYCHOWANKÓW PRZEDSZKOLA NR 445 W WARSZAWIE

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 445 reprezentowane przez Dyrektora zwanego dalej Administratorem. Może Pani/Pan skontaktować się z inspektorem ochrony danych – Panią Anną Mroczkowską, za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej:
tel.: (22) 51-03-620 wew. 233
e-mail: inspektor@dbfo.waw.pl
adres: Przedszkole nr 445,
ul. Marywilska 65,
03-042 Warszawa

2) Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przetwarzania danych w zakresie adresu e-mail oraz informacji przekazywanych w treści wiadomości.
3) Celem przetwarzania danych osobowych jest zapoznanie się z Pani/Pana danymi osobowymi zawartymi w wiadomości przesłanej do sekretariatu oraz ewentualna odpowiedz na tę wiadomość.
4) Podanie danych nie jest obowiązkowe.
5) Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa w ramach przysługującego mu uprawnienia wynikającego z przepisów prawa bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego. Ponadto Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe podmiotom działającym na rzecz Administratora w oparciu o powierzenie przetwarzania danych. Są to firmy hostingowe oraz dostawcy systemów informatycznych, za pośrednictwem których Administrator przetwarza dane osobowe.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane do czasu złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych lub przez okres do 3 lat od daty przesłania wiadomości. Administrator danych może usunąć dane wcześniej o ile uzna, że skończył się cel przetwarzania danych objętych wiadomością e-mail.
9) Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany o ile zachodzą warunki z art. 20 RODO.
10) Jeżeli uważa Pan/pani, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Skip to content